DECODE.co.,ltd


The system is under maintenance, pls try again later!


Bảo trì nâng cấp hệ thống thời gian dự kiến (1 giờ)


 Hạng mục nâng cấp:


   - Nâng cấp bảo mật (Updating.....)


   - Nâng cấp hệ thống API mới (Updated)


   - Nâng cấp quản lý thông minh cho khách hàng (Updated)


   - Nâng cấp và fix giao diện thông minh khi đăng nhập bằng thiếp bị cầm tay (Updated)


* Nâng cấp và cập nhật thệm các hạng mục từ yêu cầu của Khách Hàng.(Updated)


Lick theo dõi https://t.me/VuHuy (telegram)

verification image, type it in the box